Chuyện hoang đường luôn hấp dẫn tín đồ

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Chuyện hoang đường luôn hấp dẫn tín đồ

chanhhayta
Administrator
This post was updated on .
Những chuyện hoang đường phi thực tế luôn hấp dẫn những tín đồ nhẹ dạ kém hiểu biết. Ánh sáng văn minh vẫn không soi sáng được những nơi lạc hậu, thấp kém, và cuồng tín. Tệ nạn mê tín vẫn không sao hết được ...

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Chuyện hoang đường luôn hấp dẫn tín đồ

chanhhayta
Administrator
This post was updated on .
Lợi dụng niềm tin và sự kém hiểu biết của tín đồ để kiếm tiền nên đã chịu phạt và chịu sám hối trước công chúng. Còn nếu dạy tu sai pháp làm cho những đứa trẻ ngây thơ vô tội bị bệnh khùng mà vẫn ngoan cố không buông tay thì phải bị tội gì? Nhân quả tương lai sẽ như thế nào?